Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl I.

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl I. Úvod Po téměř třech letech příprav vláda České republiky schválila na konci srpna návrh nového stavebního zákona (dále jen „NStavZ“), který má nahradit stávající zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „StavZ“). Rádi bychom v našem příspěvku představili […]

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl II.

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl II. Obecná a společná ustanovení o územním plánování 4.1.Oprávněný investor Oprávněný investor je v § 42 NStavZ vymezen totožně jako v § 23a StavZ jako vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury. Rovněž oprávnění oprávněného investora být vyrozuměn o projednávání návrhů územně plánovací […]

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl III.

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva  – Díl III. Nástroje územního plánování V této časti se zaměříme již na konkrétní nástroje územního plánování, které upravuje hlava třetí části třetí NStavZ. Za nástroje územního plánování NStavZ považuje jednak nezávazné koncepční nástroje územního plánování, jimiž jsou územně plánovací podklady (tzn. územně analytické podklady a územní studie) a […]

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva – Díl IV.

Územní plánování v návrhu rekodifikace stavebního práva  – Díl IV.   Vymezení zastavěného území Drobnou revizí prošlo rovněž vymezení zastavěného území obce. To lze v poměrech současné právní úpravy provést třemi způsoby: v rámci územního plánu; samostatným postupem podle § 59 a 60 StavZ ve formě opatření obecné povahy; za zastavěné území považovat intravilán, tj. zastavěnou část […]