Zrušení sídla právnické osoby a zrušení trvalého pobytu fyzických osob

zrušení trvalého pobytu

Po koupi bytu nebo domu je dobré si zjistit, jestli náhodou někdo ve Vašem bytě nebo domě nemá evidován trvalý pobyt, respektive zde není sídlo společnosti. 

Důvod proto je celkem prostý, a sice Vám bude jednak chodit nevyžádaná pošta, a v případě nucené exekuce nebo výkonu rozhodnutí by mohl exekutor přijít i do Vašeho domu/bytu. Následně byste museli prokazovat Vaše vlastnické právo k zabavenému majetku.

 

Jak zrušit či odhlásit trvalý pobyt

Nejjednodušší je odhlášení a zrušení trvalého pobytu u domů, protože na základě ustanovení § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, může vlastník nemovitosti požádat příslušný obecní úřad o sdělení informace, kdo má v budově evidován trvalý pobyt. Tato informace musí být následně doručena do vlastních rukou.

Samotná žádost musí být v písemné formě, další požadavky nejsou stanoveny, takže stačí uvést komu je adresována (příslušnému obecnímu úřadu), o jakou nemovitost se jedná, fakt, že žádáte o informaci o evidenci trvalého pobytu a podpisy vlastníka dané nemovitosti.

Potom co zjistíte, že má nějaká osoba ve Vašem domě neoprávněně evidován trvalý pobyt, typicky bývalý vlastník, tak můžete tento trvalý pobyt i zrušit, a to podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu (někdy také uváděno jako odhlášení trvalého bydliště nebo odhlášení trvalého pobytu). Ukázka možného znění zde. Je třeba počítat se správním poplatkem 100 Kč za každou osobu, které byste chtěli zrušit evidenci trvalého pobytu.

U bytů je situace odlišná, protože není přímo evidováno číslo bytu, kde má kdo evidován trvalý pobyt, ale jen adresa bytového domu. Proto nejde přímo zjistit, jaké osoby mají evidovaný trvalý pobyt ve Vašem bytě, pouze pokud víte, která osoba by ho tam mohla mít evidovaný, tak můžete podat přímo žádost o zrušení tohoto trvalého pobytu. Vzor této žádosti naleznete pod odkazem výše.

V případě, že skutečně tato osoba má evidovaný trvalý pobyt ve Vašem bytě, tak obecní úřad tento trvalý pobyt zruší. Obecní úřad je totiž na základě nájemních smluv schopen zjistit, jaká osoba má evidovaný trvalý pobyt v jakém bytě, ale z důvodu striktních podmínek plynoucích z ustanovení § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, může o tyto informace požádat jen vlastník celé nemovitosti, což jsou v případě bytového domu většinou všichni spoluvlastníci společně a přesvědčovat ostatní vlastníky bytů o podání žádosti by mohlo být zdlouhavé.

Pokud nemá daná osoba evidován trvalý pobyt ve Vašem bytě, tak se nic nestane, ale správní poplatek 100 Kč za každou osobu se Vám samozřejmě již nevrátí.

 

Jak zrušit sídlo u právnických osob

U právnických osob se o výmaz žádá rejstříkový soud, ale ten nepodává informace o tom, která společnost má kde evidované sídlo, neboť tyto údaje jsou k dispozici k nahlédnutí v obchodním rejstříku, odkaz zde.

Jednoduše zadáte adresu domu do internetového vyhledávače a zjistíte, jestli některá společnost má danou adresu jako své sídlo. Toto poté ověříte právě ve výše zmíněném Obchodním rejstříku, kam zadáte název společnosti a zjistíte její aktuální sídlo.

U bytů opět zjistíte pouze údaje k celému bytovému domu, proto až ve chvíli, kdy by Vám do schránky chodily pravidelně dokumenty vztahující se k určité společnosti, která má zapsáno sídlo ve Vašem bytovém domě, je vhodné to začít řešit.

Prvním krokem bude vyrozumět danou společnost o Vašem nesouhlasu s umístěním sídla společnosti a požádat ji o změnu svého sídla. Samozřejmě nepůjde kontaktovat společnost na jejím sídle, když se vlastně jedná o Váš dům nebo byt, ale v Obchodním rejstříku zjistíte i adresní údaje členů statutárního orgánu (většinou jednatelů), které můžete o tomto vyrozumět.

Pokud na toto nebude společnost reagovat a změnu neprovede, tak se obraťte na rejstříkový soud (rejstříkový soud je vždy krajský soud, těch je v republice více, o který konkrétní půjde se řídí podle dané společnosti a zjistíte to také v obchodním rejstříku, kde je uvedeno, u kterého soudu je společnost zapsána).

Na vyrozumění o nesouhlasu s umístěním sídla nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, proto můžete jen volným textem adresovat dopis příslušnému soudu, kde uvedete, o jakou společnost se jedná a o jakou nemovitost jde. Tento podnět nepodlého ani žádnému poplatku.
Soud by následně měl již společnost sám vyrozumět a donutit jí ke změně sídla.

 

Jak postupovat dál?

Pokud byste měli jakoukoliv otázku, tak se na nás můžete obrátit, rádi odpovíme. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i pokud byste měli zájem o náš realitní přehled, díky kterému naši klienti zvládnou často ušetřit i statisíce.